In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.

Blindness from diabetes halves in Wales, new research shows

01/08/2017

 

The number of people in Wales diagnosed as blind or living with sight loss as a result of diabetes has almost halved since the introduction of a new national diabetic retinopathy screening programme in 2003, according to new research published in the British Medical Journal.   The research, conducted by the diabetic research unit at Swansea University, analysed new certifications for sight loss, and blindness in Wales due to diabetic eye disease between 2007 and 2015.
 
The research shows:
 
  • There were 339 fewer new certifications for all levels of sight loss from any cause combined  in 2014-15, compared with 2007-08;
  • There were 22 fewer people with known diabetes with sight loss due specifically to their diabetes. There was a 49% fall in new certifications for severe sight impairment, from 31.3 to 15.8 per 100,000 people;
  • During this observation period, 52,229 (40%) more people were diagnosed with diabetes in Wales.
 
Welcoming the research, Public Health Minister, Rebecca Evans said:
 
“Thanks to our national diabetic retinopathy screening programme, we are now successfully intervening at an early stage to prevent people with diabetes from losing their sight.
 
“The research shows us that earlier diagnosis of diabetic retinopathy and sight-threatening diabetic retinopathy since the introduction of screening has played a significant role, alongside other measures, such as improved diabetes management with timely onward referral and newer treatments.
 
“I’d like to pay tribute to all those within the NHS in Wales who have worked so hard in making this possible. This is another fine example of the Welsh NHS making a real difference to people’s lives.”
 
Dr Quentin Sandifer, Executive Director of Public Health Services and Medical Director of Public Health Wales said:
 
“We are delighted that this study shows there is such clear benefit for our population in Wales living with diabetes to take up their offer of eye screening.
 
“Diabetic Eye Screening Wales invites patients registered with diabetes who are aged 12 and older for annual eye screening. We would encourage people living with diabetes to take up the offer when they receive their invitation.
 
“This is a great example of the NHS working together to improve outcomes for our population and is especially impressive as sight loss has reduced even through the number of people diagnosed with diabetes in Wales has increased over this time.”
 
Prof David Owens from the Diabetes Research Unit Cymru at Swansea University said:
 
“It is very rewarding indeed to see, after many years of dedicated research to determine the best method of screening for the presence of diabetic eye disease, that the main objective of reducing the number of new certifications for severe sight loss (blindness) by almost half has been achieved.
 
“Clearly, early detection and improved treatment for sight threatening diabetic retinopathy has been an essential element in this success, reaffirming the need for all persons with diabetes - from the age of 12 years onwards - to have regular screening.”
 
Nifer y bobl sy'n colli eu golwg oherwydd diabetes wedi'i haneru yng Nghymru, yn ôl ymchwil newydd
 
Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o fod yn ddall neu sydd wedi colli eu golwg o ganlyniad i ddiabetes bron wedi'i haneru ers cyflwyno rhaglen sgrinio retinopathi diabetig genedlaethol yn 2003, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y British Medical Journal.
 
Roedd yr ymchwil, a gynhaliwyd gan yr uned ymchwil i ddiabetes ym Mhrifysgol Abertawe, wedi dadansoddi’r tystysgrifau newydd a roddwyd rhwng 2007 a 2015 i bobl yng Nghymru a oedd wedi colli eu golwg neu a oedd wedi mynd yn ddall oherwydd clefyd y llygaid a achoswyd gan ddiabetes. 
 
Mae'r gwaith ymchwil yn dangos y canlynol:
 
  • Rhoddwyd 339 yn llai o dystysgrifau newydd ar gyfer pob lefel o nam ar y golwg oherwydd cyfuniad o achosion yn 2014-15, o gymharu â 2007-08;
  • Roedd 22 yn llai o bobl y gwyddys bod diabetes arnynt a oedd wedi colli golwg oherwydd eu diabetes yn benodol. Roedd gostyngiad o 49% mewn tystysgrifau newydd ar gyfer nam difrifol ar y golwg, o 31.3 i 15.8 ym mhob 100,000 o bobl.
  • Yn ystod y cyfnod arsylwi hwn, cafodd 52,229 (40%) yn rhagor o bobl yng Nghymru ddiagnosis bod diabetes arnynt.
 
Wrth groesawu'r ymchwil, dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans:
 
“Diolch i'n rhaglen sgrinio retinopathi diabetig genedlaethol, rydyn ni bellach yn gallu ymyrryd yn gynnar er mwyn atal pobl sydd â diabetes rhag colli eu golwg.
 
“Mae'r ymchwil yn dangos bod y gallu i gynnig diagnosis cynharach o retinopathi diabetig, a retinopathi diabetig sy'n fygythiad i'r golwg, wedi chwarae rhan sylweddol ers cyflwyno'r gwasanaeth sgrinio, ochr yn ochr â mesurau eraill, megis dulliau gwell o reoli diabetes, atgyfeirio ymlaen yn amserol, a thriniaethau mwy newydd.
 
“Hoffwn dalu teyrnged i bawb yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru sydd wedi gweithio mor galed i wneud hyn yn bosibl. Dyma enghraifft wych arall o wasanaeth iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.”
 
Dywedodd Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a Chyfarwyddwr Meddygol Iechyd Cyhoeddus Cymru:
 
“Rydyn ni wrth ein bodd o weld bod yr astudiaeth hon yn dangos bod yna fudd amlwg iawn i'r bobl hynny yng Nghymru sy'n byw gyda diabetes pan fyddan nhw'n manteisio ar y gwasanaeth sgrinio llygaid hwn.
 
“Mae Gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru yn gwahodd cleifion sydd wedi cofrestru fel unigolion sy'n dioddef o ddiabetes, ac sydd yn 12 oed neu'n hŷn, i gael apwyntiad sgrinio llygaid blynyddol. Hoffem annog y bobl hyn i fachu ar y cyfle pan fyddan nhw'n cael eu gwahodd i apwyntiad.
 
“Mae hon yn enghraifft wych o'n gwasanaeth iechyd yn cydweithio i wella canlyniadau i bobl, a rhaid canmol yr hyn sydd wedi ei gyflawni yn enwedig o ystyried y bu gostyngiad yn nifer y bobl sydd wedi colli eu golwg neu rywfaint ohono, er bod nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o ddiabetes wedi cynyddu yn ystod yr un cyfnod.”
 
Dywedodd yr Athro David Owens o Uned Ymchwil i Ddiabetes Cymru a Phrifysgol Abertawe:
 
“Mae'n galonogol iawn gweld hyn yn digwydd wedi'r holl flynyddoedd o ymroi i ymchwil i gael hyd i'r ffordd orau o sgrinio ar gyfer presenoldeb clefyd diabetig y llygaid (retinopathi diabetig). Mae'r prif nod o haneru nifer y bobl sy'n cael tystysgrifau newydd ar gyfer colli golwg difrifol (dallineb) wedi ei gyrraedd.
 
“Mae'n glir bod y gallu i nodi'n gynnar retinopathi diabetig sy'n bygwth y golwg  wedi bod yn elfen hanfodol o'r llwyddiant hwn, gan gadarnhau unwaith yn rhagor yr angen i bawb sy'n 12 oed ac yn hŷn, ac sy'n dioddef o ddiabetes, gael apwyntiadau sgrinio rheolaidd.”